Subskrybuj RSS RSS
envelope  |  mapa serwisu  | 
en
newsletter
wprowadź swój adres e-mail w celu otrzymywania od nas informacji o nowościach i promocjach
asix 6.0.2 w pełni obsługuje systemy 64 bitowe Windows 7/2008/2008R2.   

Poprawki i modyfikacje wymagające zwrócenia szczególnej uwagi dotyczą archiwizacji zmiennych, dodatków w zakresie wizualizacji aplikacji, nowego trybu pracy programu AsTrend oraz zmiany w sposobie rejestracji asixa w systemie operacyjnym:

  Modernizacja archiwizacji zmiennych 

 • Nowe archiwum replikowane
  Archiwum replikowane ma zastosowanie na serwerach, na których moduł danych bieżących Asmen nie posiada kanałów fizycznych dla danych archiwizowanych w danym zasobie, a równocześnie w sieci dostępne jest inne archiwum, z którego można pozyskać dane historyczne. Dla archiwum replikowanego moduł danych archiwalnych Aspad nie pobiera danych bieżących z Asmena - w zamian stale pozyskuje dane historyczne z innego serwera, zapisując je we własnym archiwum. Typowym zastosowaniem takiego rozwiązania są serwery pośredniczące.

Archiwum replikowane pozwala wyeliminować m.in. następujące niedogodności:
- brak uzupełniania na bieżąco dziur w archiwum, wynikających z chwilowego zerwania połączenia z komputerem dostarczającym dane,
- zbyt częste dostarczanie danych bieżących, gdy ich cykl jest krótszy niż cykl archiwizacji,
- nadmiarowość danych występująca w przypadku stosowania archiwum do zapisu z opcją synchronizacji.

 • Uproszczona deklaracja synchronizacji archiwum MS SQL
  W deklaracji synchronizacji archiwum MS SQL z danymi innego archiwum wystarczy podać w parametrach archiwum, którego zawartość będzie synchronizowana) tylko nazwę serwera SQL, z którego będą pobierane dane. Wymagane jest przy tym, aby nazwy obu baz danych, w których umieszczone są wspomniane archiwa były identyczne. Dzięki temu nie ma potrzeby deklarowania dodatkowego 'wirtualnego' archiwum, z którym dane mają być synchronizowane.

 • Możliwość deklarowania warunku archiwizacji w definicji zmiennej
  Począwszy od wersji 6.0.2. pakietu asix warunki archiwizacji zmiennych można wprowadzać w edytorze bazy definicji zmiennych Architekta w formie wyrażeń warunkowych zgodnych ze składnią definicji warunku lub wyrażeń zgodnych ze składnią argumentu warunku. Ponieważ większość warunków ma prostą jednowierszową postać, to w wielu aplikacjach pozwoli to uniknąć tworzenia dodatkowego pliku warunków. 
   
 • Dodatkowe agregaty
  Lista dostępnych agregatów danych archiwalnych została poszerzona o nowe pozycje:

  Suma_Wzrostów - suma wartości dodatnich zmian, od ostatniej znanej wartości przed początkiem, do ostatniej wartości przed końcem przedziału próbkowania. Dla zmiennej binarnej wynik oznacza sumę włączeń.

  Suma_Spadków - suma wartości bezwzględnych ujemnych zmian, od ostatniej znanej wartości przed początkiem, do ostatniej wartości przed końcem przedziału próbkowania. Dla zmiennej binarnej wynik oznacza sumę wyłączeń.

  Poprzedni_Znany - ostatnia znana (dobra lub niepewna) wartość przed rozpoczęciem przedziału próbkowania. Podaje ostatnią wartość, nawet jeżeli wystąpiła ona bardzo dawno.

  Ostatni - ostatnia znana (dobra lub niepewna) wartość w przedziale próbkowania wyłączając koniec przedziału, dla odróżnienia od agregatu End, który zawiera koniec przedziału.

  Odchylenie_Standardowe - ważone czasowo odchylenie standardowe w przedziale próbkowania.

  Średnia_Kwadratowa - ważona czasowo średnia kwadratowa w przedziale próbkowania.

  Średnia_Ostatnia_Znana - średnia ważona czasowo w przedziale próbkowania. W miejsce złych lub brakujących wartości wstawia ostatnią znaną wartość.

  Całka_Ostatnia_Znana - całka w przedziale próbkowania, przy czasie liczonym w sekundach. W miejsce złych lub brakujących wartości wstawia ostatnią znaną wartość.  

  Nowości w zakresie projektowania masek synoptycznych 

 • Dodane nowe szablony aplikacji dla kreatora aplikacji
  Kreator aplikacji dostępny z poziomu Architekta został wyposażony w dwa szablony aplikacji, zawierające elementy graficzne pozwalające na zaprojektowanie estetycznych masek wizualizacyjnych. 

 • Dodana możliwość skalowania obiektów OBRAZEK/OBRAZKI.  

  Modernizacja programu AsTrend  

 • Praca w trybie tabeli danych historycznych
  Program AsTrend wyposażony został w nowy tryb pracy umożliwiający oglądanie danych historycznych w formie tabeli. 

 • Pozostałe zmiany
  - Dodano możliwość dodawania do trendu pustych serii. Mogą być używane jako separatory w legendzie trendu i w tabeli danych historycznych.
  - Dodano nowe atrybuty wyliczane: Czas próbki linii odczytu 1/2 i Jakość próbki linii odczytu 1/2. Atrybuty wyliczane Czas linii odczytu 1/2 zawierają teraz czas linii odczytu a nie czas próbki wskazanej przez linię odczytu. 

  Asix na ścieżce systemowej  

Od wersji 6.0.2 asix nie jest dodawany do ścieżki systemowej. Dzięki temu przy użyciu Menadżera Pakietów Asix (uruchamianego z poziomu Architekta) istnieje możliwość przygotowania środowiska MS Windows do uruchomienia dowolnej zainstalowanej na komputerze wersji pakietu asix (na komputerze może być zainstalowanych kilka wersji pakietu, zaczynając od wersji 2).
Aplikacje internetowe systemu asix z wcześniejszych wersji pakietu (od wersji 6.0.1 wstecz) wymagają dodania asixa do ścieżki systemowej.

  Pozostałe zmiany 

 • Zmiany w Architekcie
  Architekt wyposażony został w narzędzie Menadżer Pakietów Asix, które umożliwia konfigurację systemu operacyjnego pod dowolną zainstalowaną na danym komputerze wersję pakietu asix (zaczynając od wersji asix 2).
  Do okna wyboru zmiennej i okna podglądu zmiennych dodano polecenie Znajdź zmienną. Dodatkowo, okno wyboru zmiennej wyposażone zostało w opcję przechowywania stanu drzewa grup. 

 • Drajwer OPC
  Nowa opcja parametryzacji kanału dla drajwera OPC: Zmienna statusu kanału pozwala zadeklarować zmienną służącą do sygnalizowania statusu kanału (dostarczana jest informacja na temat uszkodzenia bądź poprawnego działania kanału).

 

Opis nowości w formacie broszury PDF do pobrania poniżej:

 Co nowego w wersji 6 pakietu asix   (2,10 MB)