Subskrybuj RSS RSS
envelope  |  mapa serwisu  | 
en
newsletter
wprowadź swój adres e-mail w celu otrzymywania od nas informacji o nowościach i promocjach

Program autoryzacji IPA

Status Integratora Platformy ASIX może uzyskać podmiot gospodarczy – dostawca rozwiązań, który realizuje i sprzedaje profesjonalne rozwiązania SCADA dla klienta końcowego w oparciu o platformę programową ASIX.

Dostępne są dwa poziomy statusu IPA:

 • status IPA,
 • status GOLD IPA.

Status IPA uzyskuje podmiot gospodarczy, który:

- podpisze z ASKOM Sp. z o.o. umowę integratora tzw. Umowę IPA; umowa obowiązuje przez 12 miesięcy od daty jej podpisania i każdorazowo przedłuża się odpowiednio o kolejne 12 miesięcy, o ile nie zostanie wypowiedziana na piśmie z miesięcznym terminem wypowiedzenia z zastrzeżeniem jej postanowień,

- uiści roczną opłatę partnerską; wysokość opłaty jest zależna od poziomu statusu IPA.

Warunkiem ubiegania się o status IPA jest:

 • Wolumen zakupów netto produktów platformy ASIX w okresie 2 lat poprzedzających złożenie wniosku - powyżej 40 000,- PLN;

Do wolumenu zakupów nie wlicza się:
- opłat licencyjnych za licencje Stacji inżynierskich
- opłat licencyjnych za dodatkowe biblioteki dla drajwerów platformy ASIX
- opłat za implementacje drajwerów dodatkowych protokołów komunikacyjnych platformy ASIX
- opłat za zabezpieczenia sprzętowe dla licencji ASIX
- opłat za szkolenia z zakresu oprogramowania ASIX
- opłat za świadczenie wsparcia technicznego dla oprogramowania ASIX;

 • Ukończenie przez co najmniej dwóch pracowników Kandydata na Integratora odpłatnego szkolenia organizowanego przez ASKOM z zakresu podstaw wizualizacji na platformie ASIX wg pełnego 4-dniowego programu;
 • Przedstawienie przez Kandydata na Integratora co najmniej dwóch referencji klienta finalnego potwierdzających samodzielne wykonanie i wdrożenie przez Kandydata aplikacji SCADA na platformie ASIX wraz z pisemnym oświadczeniem deklarującym samodzielne autorstwo aplikacji;
 • Udostępnienie do wglądu i oceny merytorycznej specjalistów ASKOM co najmniej dwóch, wykonanych samodzielnie przez Kandydata na Integratora, aplikacji na platformie ASIX dla klienta finalnego wraz z oświadczeniem w formie pisemnej deklarującym samodzielne autorstwo przedmiotowych aplikacji, przy czym przynajmniej jedna z tych aplikacji musi być w wykonana w konfiguracji wielostanowiskowej z wykorzystaniem wersji serwerowej oprogramowania ASIX.

Dodatkowe warunki ubiegania się o status GOLD IPA:

 • Wolumen zakupów netto produktów ASIX w okresie 2 lat poprzedzających złożenie wniosku - powyżej 100 000,- PLN. 

Do wolumenu zakupów nie wlicza się:
- opłat licencyjnych za licencje Stacji inżynierskich
- opłat licencyjnych za dodatkowe biblioteki dla drajwerów platformy ASIX
- opłat za implementacje drajwerów dodatkowych protokołów komunikacyjnych platformy ASIX
- opłat za zabezpieczenia sprzętowe dla licencji ASIX
- opłat za szkolenia z zakresu oprogramowania ASIX
- opłat za świadczenie wsparcia technicznego dla oprogramowania ASIX

 • Ukończenie przez co najmniej trzech pracowników podmiotu ubiegającego się o status GOLD IPA odpłatnego szkolenia organizowanego przez ASKOM z zakresu podstaw wizualizacji na platformie ASIX wg pełnego 4-dniowego programu.
 • Posiadanie od co najmniej 2 lat statusu IPA.

Świadczenia ASKOM na rzecz IPA/GOLD IPA:

 • Zakup produktów platformy ASIX z aktualnego cennika dla celów dalszej odsprzedaży, wraz z własnym rozwiązaniem Integratora (aplikacją SCADA), na preferencyjnych warunkach, zgodnie z obowiązującą tabelą rabatów dla IPA; system rabatów nie obejmuje:

- opłat licencyjnych za licencje Stacji inżynierskich,
- opłat licencyjnych za dodatkowe biblioteki dla drajwerów platformy ASIX,
- opłat za implementacje drajwerów dodatkowych protokołów komunikacyjnych platformy ASIX,
- opłat za zabezpieczenia sprzętowe dla licencji ASIX,
- opłat za szkolenia z zakresu oprogramowania ASIX,
- opłat za świadczenie wsparcia technicznego dla oprogramowania ASIX.

 • Możliwość negocjowania jednorazowych upustów specjalnych przy zamówieniach o znacznej wartości. 
 • Rabaty za szkolenia pracowników Integratora IPA.
 • Odroczony termin płatności.
 • Dostępny w ramach rocznej opłaty partnerskiej UPGRADE wersji (VUPG) wszystkich zarejestrowanych na danego Integratora IPA licencji Stacji inżynierskich do najnowszej wersji dystrybucyjnej. 
 • Dostępny w ramach rocznej opłaty partnerskiej roczny pakiet godzin wsparcia technicznego przy realizacji projektów dla wszystkich zarejestrowanych licencji użytkownika końcowego; wsparcie może być telefoniczne, e-mailowe, internetowe lub osobiste w siedzibie ASKOM, udzielane przez doświadczonych projektantów systemów wizualizacji i automatyki oraz programistów platformy ASIX w godzinach 8:00 – 16:00 w dni robocze. 
 • Dostęp do CENNIKA, know-how tworzenia aplikacji na platformie ASIX oraz informacji o kierunkach rozwoju oprogramowania na dedykowanej dla IPA witrynie internetowej www.asix.com.pl
 • Bezpłatne wsparcie marketingowe przy ofertowaniu złożonych rozwiązań. 
 • Bezpłatny dostęp do Newsletter’a ASIX. 
 • Bezpłatny dostęp do materiałów reklamowo-informacyjnych przekazywanych w postaci elektronicznej; w odniesieniu do materiałów drukowanych lub na CD - po kosztach reprodukcji. 

Wymagania wobec IPA:

 • Zachowanie jak najdalej idącej staranności i profesjonalizmu przy projektowaniu i wdrażaniu aplikacji na platformie ASIX.
 • Stałe podnoszenie umiejętności w zakresie platformy ASIX, w tym poprzez obowiązkowe uczestnictwo w dorocznych Warsztatach IPA.
 • Składanie zamówień na produkty platformy ASIX zgodnie z zasadami realizacji zamówień.
 • Terminowe regulowanie płatności za zakupione produkty/usługi; nieterminowe regulowanie wymagalnej faktury będzie skutkowało wstrzymaniem realizacji kolejnych zamówień do czasu uregulowania wymagalnych należności.
 • Publikowanie na swojej witrynie informacji o statusie IPA wg ustalonego przez ASKOM formatu.
 • Przesyłanie do ASKOM not aplikacyjnych sporządzonych wg dostarczonego wzorca celem opublikowania na witrynie www.asix.com.pl.
 • Prowadzenie w miarę swoich możliwości reklamy na rzecz produktów platformy ASIX i jej promowanie u swoich klientów w oparciu o wytyczne ASKOM w tym zakresie.
 • Obowiązkowe informowanie ASKOM o wiadomych sobie przypadkach naruszania zasad uczciwej konkurencji oraz praw ochrony dóbr intelektualnych.
 • Udostępnianie na prośbę ASKOM swoich referencji w zakresie aplikacji na platformie ASIX, które to referencje ASKOM umieści w liście referencyjnej ASIX; dla udostępnionej referencji dopuszczalne jest ukrycie nazwy klienta końcowego lub zastrzeżenie jej wykorzystania wyłącznie dla celów wewnętrznych ASKOM.
 • Lojalność wobec ASKOM w stosunkach z klientem finalnym: Integrator upowszechnia pozytywną opinię o firmie ASKOM i angażuje się w promowanie produktów platformy ASIX u klientów.
 • Serwis posprzedażowy: w zakresie dostarczonych i wdrożonych rozwiązań Integrator IPA oferuje i świadczy na rzecz swojego klienta finalnego rzetelne usługi wsparcia posprzedażowego i powdrożeniowego.

  Pełną treść Programu Autoryzacji IPA znajdą Państwo w poniższym pliku PDF:

  PROGRAM AUTORYZACJI INTEGRATORÓW PLATFORMY ASIX (IPA) (3,52 MB z dnia 2020-06-09)